ทีมพัฒนาระบบ

ประธาน

แพทย์หญิง นันธิยา ล้วนสุธรรม

นายแพทย์ปฏิบัติการ

line

ที่ปรึกษา

นางปนัดดา สายสุพรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

line

เลขานุการ

นางสาว นิตยา ลาสุวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

line

กรรมการ

นางสาวสุพัฒตรา พลศรีดา

พยาบาลวิชาชีพ

line

กรรมการ

adinan pratoomwing

นักกายภาพบำบัด

line

กรรมการ

สลิตตา ศรีทอง

แพทย์แผนไทย

line

กรรมการ

นางสาว นิตยา คล่องขยัน

พยาบาลวิชาชีพ

line

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา สุทธิประภา

นักวิชาการสาธารณสุข

line

กรรมการ

นายรัตนะ ไกรแสน

เจ้าพนักงาน รังสีวิทยา

line