ชื่อ นายภมร ดรุณ
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ประวัติการศึกษา- ประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2534
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน พ.ศ. 2552
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2557
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก พ.ศ. 2558
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา พ.ศ. 2559
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2560
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560
ประวัติการทำงาน
- แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ. 2547
- นายแพทย์ 4 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ พ.ศ. 2548
- นายแพทย์ 5 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ พ.ศ. 2549
- นายแพทย์ 6 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ พ.ศ. 2551
- นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ พ.ศ. 2552
- นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ พ.ศ. 2556
- นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ พ.ศ. 2558
- นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ) พ.ศ. 2561
- นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ และรักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ) พ.ศ. 2561
ประวัติการฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hands on Basic Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ครั้งที่ 4” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 ตุลาคม 2547
- อบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” ของสถาบันพัฒนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548
- ประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
- อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2549 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วันที่ 5-9 มิถุนายน 2549
- อบรมหลักสูตร “การบริหารและจัดการองค์การยุคใหม่” ของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2549
- อบรม เรื่อง “Meet the Experts in Medicine” ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วันที่ 9-11 สิงหาคม 2549
- เข้าร่วมปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 22-26 มกราคม 2550
- อบรม เรื่อง “การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่โดยใช้กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” วันที่ 21-23 สิงหาคม 2550
- อบรม เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรม Dreamweaver MX” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 8-10 ตุลาคม 2550
- ปฏิบัติธรรมผู้นำบุญรุ่นที่ 287 ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 6-12 มกราคม 2551
- อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน หมวดวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน วันที่ 14-16 มกราคม 2551
- อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน หมวดวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ทั่วไป วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2551
- อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน หมวดวิชาสุขภาพจิตชุมชน วันที่ 17-19 มีนาคม 2551
- อบรมหลักสูตร “การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (HA 401)” วันที่ 23-25 เมษายน 2551
- ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี 2554 ณ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554
- ประชุมวิชาการนานาชาติ The first STOU and UiTM Academic Colloquium in Information Science and Information Management ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 19-21 กันยายน 2555
- ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "The Writing and Publishing Research in Library and Information Science at International Level" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556
- สัมมนานานาชาติ "Seminar on Library and Information Science Education: Collaboration among ASEAN Countries" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2556
- สัมมนานานาชาติ World Library and Information Congress. 79th IFLA General Conference and Assembly หัวข้อ "Future Libraries: Infinite Possibilities" ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 17-23 สิงหาคม 2556
- ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 30" ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10-14 มีนาคม 2557
- อบรมระยะสั้น เรื่อง "การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์" ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557
- สัมมนานานาชาติ "2nd International Postgraduate Colloquium in Information Science" ณ Universiti Teknologi MARA, Puncak Perdana Campus, Shah Alam, Malaysia วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558
- อบรมระยะสั้น "แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว" จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558
- อบรมระยะสั้น "แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว และการวิจัยในงานปฐมภูมิ" จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย วันที่ 15-18 กันยายน 2558
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 7/2558" ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558
- ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015), Current Trends in Public Health: Now & Beyond AEC 2015” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
- อบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559
- อบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ และเขียนรายงาน การเยี่ยมครอบครัวต่อเนื่อง วิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว และโครงการสุขภาพชุมชน” จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559
- อบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” จัดโดยโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ ประจำปี 2560” จัดโดยกรมสุขภาพจิต วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
- ประชุมวิชาการ “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแห่งชาติ ปี 2560” จัดโดยกรมควบคุมโรค วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหาร" วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
รางวัลและเกียรติยศ

- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550 จากสำนักงาน ก.พ.
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ทัศนคติบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย" ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 20/2553
- โล่นักบริหารดีเด่น จากสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 8 ประจำปี 2556
- นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2556
- ได้รับพระราชทานผ้ากฐินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทอดถวาย ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ 24 ตุลาคม 2557
- รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการบริหารจัดการ เรื่อง "การสอบสวนการระบาดของโรคตาแดงในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557" ในงานสัมมนาวิชาการเขต 5,6,7 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข ประจำปี 2558 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 ธันวาคม 2557
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิชาการ ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ เรื่อง "ระบาดวิทยาของโรคตาแดงจากเชื้อไวรัสในอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2557" ในการประชุมวิชาการระบาดวิทยา จังหวัดบึงกาฬ ปี 2558 วันที่ 29-30 กันยายน 2558
- รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference 2015 on Public Health in Asian (PHA2015), Current Trends in Public Health: Now & Beyond AEC 2015 หัวข้อ “Health Information Literacy Competency Framework for Public Health Officers in Subdistrict Health Promotion Hospitals in Thailand.” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558
- รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยเรื่อง “Epidemiology of Hemorrhagic Conjunctivitis in Porncharoen District, Bueng Kan Province in the year 2014” ในงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7,8,9,10 วันที่ 21-22 มกราคม 2559 จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
- ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วันที่ 1 มีนาคม 2559
ผลงานวิชาการ


- ภมร ดรุณ, ณิชาพัชร์ หันดี, และประดิทรรศณ์ แดนเขตร. (2555). ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ. วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์, 12, 70-79.
- ภมร ดรุณ, ณรงค์วิทย์ ขุนพิจารย์ , และจุฑาทิพย์ ครองยุติ. (2558). การสอบสวนการระบาดของโรคตาแดงในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น, 22(1), 33-41.
- ภมร ดรุณ และณรงค์วิทย์ ขุนพิจารย์. (2558). ระบาดวิทยาของโรคตาแดงจากเชื้อไวรัสในอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2557. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 13(2), 1-13.
- ภมร ดรุณ และณรงค์วิทย์ ขุนพิจารย์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ. วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, 22(1), 14-24.
- ภมร ดรุณ, สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, นิตยา เพ็ญศิรินภา, และอารีย์ ชื่นวัฒนา. (2559). การพัฒนากรอบสมรรถนะการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในประเทศไทย. วารสารควบคุมโรค, 42(1), 67-78.
- ภมร ดรุณ, นิตยา คล่องขยัน, และรัตติกาล ดรุณ. (2561). ประสิทธิผลของเทคนิคการสื่อสารที่ชัดเจนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ. วารสารกรมการแพทย์, 43(2), 93-98.